جایزه خوش حسابی با پرداخت قبض تا ششم هر ماه
۷۵ امتیاز باشگاه فیروزه‌ای یا یک روز مکالمه رایگان درون شبکه
پس از پرداخت قبض با شماره گیری سرشماره #۱۱۵*۱۰*

آموزش استفاده از تخفیف همراه اول