با استفاده از این کد میتونید تا ۴ هزار تومان از چنگال تخفیف بگیرید